Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
przez INFOM

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOM Grzegorz Rogiński (49-300 Brzeg, ul. Sucharskiego 14/15).
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej lekarzeopole.pl (w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie i wydrukowanie). Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności, wskazanych wyżej.
 5. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

DEFINICJE
§ 2

 1. INFOM- INFOM Grzegorz Rogiński; 49-300 Brzeg; ul. Sucharskiego 14/15, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Brzeg pod numerem 7577
 2. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOM.
 3. Umowa- umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Usługa/Usługi- usługa/usługi świadczone przez INFOM drogą elektroniczną.
 5. Usługobiorca- każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Usług INFOM, w tym podmiot, który zamówi świadczenie określonych Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych poniżej.
 6. Serwis informacyjny- bezpłatny Serwis Informacyjny dotyczący podmiotów działających w zakresie świadczenia usług medycznych prowadzony w oparciu o domenę internetową lekarzeopole.pl, której dysponentem jest INFOM.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG
§ 3

 1. INFOM świadczy Usługi w zakresie tekstowej i graficznej prezentacji wpisów w Serwisie informacyjnym wg treści i formy wskazanej przez Usługobiorcę.
 2. INFOM nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość treści wpisu określonej przez Usługobiorcę.
 3. Okres prezentacji wpisu Usługobiorcy w Serwisie informacyjnym jest nie krótszy niż 12 miesięcy.

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
§ 4

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez INFOM z Usługobiorcami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony internetowej lekarzeopole.pl jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 3. INFOM zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W dniu rozpoczęcia świadczenia Usługi INFOM wystawia Usługobiorcy fakturę VAT za Usługę będącą przedmiotem umowy z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia.
 4. Umowy zawierane są wyłącznie na czas określony, który wynosi 12 miesięcy i ulegają rozwiązaniu z upływem okresu, na który zostały zawarte.
 5. Rezygnacja Usługobiorcy z Usługi będącej przedmiotem umowy, złożona po rozpoczęciu świadczenia Usługi, nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku uiszczenia należności wynikającej z wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT, a kwota już zapłacona nie podlega zwrotowi, ani też stosownemu zmniejszeniu.

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG
§ 5

   Do korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie komputera z zainstalowaną przeglądarką zasobów internetowych Internet Explorer 8 lub Mozilla Firefox wersja 3.5.9 (lub wyższa) oraz aktywna skrzynka e-mail.

 

DANE OSOBOWE
§ 6

 1. INFOM przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Usług świadczonych przez INFOM, który jest w tym zakresie administratorem danych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych.

REKLAMACJE
§ 7

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje należy składać drogą mailową, adres e-mail [email protected] lub pisemnie na wskazany na stronie lekarzeopole.pl adres pocztowy.
 3. Reklamacja powinna zawierać
  • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko/nazwa, adres e-mail lub adres zamieszkania/siedziby)
  • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji INFOM poinformuje Usługobiorcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Usługobiorcę w zgłoszeniu reklamacyjnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8

 1. INFOM nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których INFOM przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie;
  2. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych;
  3. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu, dysfunkcją sieci; Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługobiorcy.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2010r.